Registrovat
Přihlášení
nebo
Ztracené heslo?
Na úvodní stránku Na úvodní stránku
Československá bibliografická databáze
Registrovat

Těžba a úprava silikátových surovin

0%
0 0
Hodnotit lze až po přihlášení
Zavřít Chcete knihu okomentovat, hodnotit či ji uložit do svého knižního seznamu? Začnete zde

Těžba a úprava silikátových surovin Originální název: Těžba a úprava silikátových surovin
Poprvé vydáno celosvětově: 2002

Nejnovější vydání:
Nezjištěno / Jiné - 2002
Počet stránek: 443
Sdílet
  Facebook   Twitter   Zobrazit adresu   Poslat e-mailem
Kde kniha žije?
v oblíbených 0x v oblíbených
v přečtených 0x v přečtených
v knihovně 0x v knihovně
k přečtení 0x k přečtení
právě čte 0x právě čte
si přeje 0x si přeje
Skrýt  

Všechny obaly

Skrýt  

Všechna vydání knihy

Nakladatelství (rok) ISBN Počet stránek Poznámka
Nezjištěno / Jiné (2002) 443

Publikace reprezentuje kompilaci základních aktuálních vědomostí nutných v procesu vyhledávání, těžby a úpravy silikátových surovin, které mají sloužit široké skupině báňských techniků a inženýrů zabývajících se touto činností. Kniha je rozdělena do devíti obsáhlých kapitol, které postihují celou šíři dané problematiky.
První kapitola je věnována základním mineralogickým a petrografickým aspektům silikátových surovin. Mineralogická část reprezentuje v podstatě systematický přehled silikátů s uvedením jejich základních fyzikálních a chemických charakteristik.
Petrografická část se věnuje základní klasifikaci hornin, přičemž v případě hornin vyvřelých je prezentována Streckeisenova klasifikace, která reprezentuje klasifikaci soudobou vyznačující se významnými změnami ve vztahu k dříve užívaným klasifikacím. U každé ze základních genetických skupin hornin jsou pak uvedeny ty, které reprezentují významné silikátové suroviny.
Druhá kapitola podává geologický základ pro studium problematiky těžby a úpravy silikátových surovin. Její těžiště je ve vysvětlení základních pojmů všeobecné a strukturní geologie ložisek silikátů a některých exogenních procesů, které mohou k jejich tvorbě vést. Zároveň jsou v této kapitole uvedeny základní metody ložiskového průzkumu a oceňování zásob nerostných surovin. Do geologického základu jsou pojaty i vybrané kapitoly hydrogeologie a problematiky vlivu vody v horninách na jejich mechanické vlastnosti. Nedílnou součástí jsou i praktické aplikace pro dobývání ložisek, metody hydrogeologického průzkumu a základy hornické geofyziky.
Třetí kapitola je věnována mechanice zemin a skalních hornin. Vzhledem k omezenému rozsahu textu je zde uveden stručný přehled nejčastěji využívaných fyzikálních a mechanických vlastností zemin a skalních hornin a jejich hlavních ovlivňujících faktorů. V tabulkách jsou pak uvedeny orientační hodnoty vybraných fyzikálních a mechanických vlastností některých zemin a skalních hornin. Stránkové omezení neumožnilo věnovat se, alespoň v přehledu, hypotézám mezních stavů a hypotézám rozpojitelnosti hornin. V části věnované stabilitním otázkám jsou stručně uvedeny jednodušší výpočetní metody pro stanovení stability svahů zemních těles a skalních stěn s uvedením jednoduchých vzorových výpočtů, pro které byly použity vstupní hodnoty z konkrétních lokalit.
V kapitole čtvrté je charakterizována činnost důlního měřiče na lomu vyplývající z horního zákona a dalších souvisejících předpisů. Důlně měřická dokumentace slouží k projektování a řízení skrývkových a těžebních prací (provozní důlní mapa) na lomu, dále k řešení otázek střetů zájmů těžební organizace s vlastníky dotčených nemovitostí a problémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V kapitole je zevrubně popsána činnost důlního měřiče při budování podrobného polohového a výškového pole, při podrobném zaměřování hornického obsahu základní mapy lomu i při jejím kartografickém zpracování. Mezi další činnosti důlního měřiče na lomu patří i práce vytyčovací, práce spojené s výpočtem kubatury zemních a ložiskových těles a práce při stanovení ochranných pilířů pro významné povrchové objekty. Kapitola je doplněna seznamem použité a doporučené literatury.
Pátá kapitola seznamuje čtenáře, vedle základního názvosloví lomového dobývání, s problematikou a způsoby rozpojování užitkových surovin mechanizačními prostředky, s trhacími pracemi a pomocnými operacemi při těžbě soudržných a nesoudržných surovin, při těžbě z vody a metodami těžby pro hrubou a s ušlechtilou kamenickou výrobu. Samostatné podkapitoly jsou věnovány otvírce a přípravě ložisek silikátových a stavebních surovin, dále technologické dopravě skrývek a surovin, odvodňování lomových provozů a problematice spojené se zakládáním výsypek a odvalů. Povrchová těžba silikátových a stavebních nerostných surovin překročila poloviční podíl veškerých těžených užitkových surovin v ČR. Tato těžba se vyznačuje minimálními dobývacími ztrátami, vysokou efektivností a nízkými náklady.
Kapitola šestá pojednává o základech úpravy nerostných surovin se zaměřením zejména na problematiku úpravnictví silikátových surovin. V úvodní časti jsou vysvětleny základní úpravnické pojmy, podstata a význam úpravnictví. Dále je uveden přehled hlavních pracovních postupu úpravy nerostných surovin (přípravné procesy, rozdružovací procesy, pomocné úpravnické procesy), včetně používaných strojů a zařízení.
Sedmá kapitola je věnována základům ekologie a problémům životního prostředí z hlediska těžby a úpravy silikátových surovin. Kapitola vysvětluje základní pojmy v oblasti životního prostředí a ekologie, kde je zvláštní pozornost věnována ekologické stabilitě. Dále jsou shrnuty hlavní informace týkající se ochrany ovzduší, ochrany vod, ochrany půdy, problematiky hluku a vibrací, environmentálního managementu (řízení v oblasti životního prostředí), vlivů těžby a úpravy surovin na životní prostředí, hospodaření s odpady, a problematice rekultivace a regenerace území po ukončení těžební činnosti. Připojen je přehled právních předpisů v oblasti životního prostředí, který je rozčleněn podle jednotlivých složek životního prostředí.
Zpracování osmé kapitoly vychází ze skutečnosti, že o činnosti a zaměření podniku, ale i o jeho samotném přežití rozhodují dosahované ekonomické výsledky. Ekonomika je ovšem do značné míry odrazem technického řešení, proto i technici by si měli být vědomi ekonomických důsledků svých rozhodnutí. Kapitola začíná popisem podnikatelského procesu z ekonomického hlediska jako koloběhu kapitálu, zabývá se strukturou majetku těžebního podniku a zdrojů jeho krytí. Přechází k detailnějšímu přehledu problematiky základních činitelů výrobního procesu, mezi něž je řazen dlouhodobý hmotný majetek, zásoby a pracovní síly. Spotřeba těchto činitelů výrobního procesu se promítá do kategorie nákladů, způsobuje vytváření výnosů, výsledkem je pak hospodářský výsledek. V případě všech těchto ekonomických kategorií jde nejen o jejich vymezení, třídění a význam, ale také o možné cesty analýzy jejich podstaty a vzájemných vztahů. Kapitola končí stručným přehledem problematiky oceňování ložisek nerostných surovin.
Devátá kapitola uvádí přehled nejvýznamnějších obecně závazných právních a bezpečnostních předpisů vztahujících se k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a také k bezpečnosti a hygieně práce. Zevrubně jsou pojednány povinnosti těžební organizace vyplývající z příslušných právních norem včetně povinností závodního lomu. Zvláštní kapitola je věnována dokumentaci a evidenci. V závěru je nastíněn obsah důležitých bezpečnostních předpisů. (Založil/a: Jamesová)

(více)  

KomentářeNové komentáře můžete vkládat po přihlášení | Nemáte zde účet? - Rychlá registrace